Общи Условия

I. Обща информация за thehoney.shop

Интернет страницата www.thehoney.shop е собственост на фирма „Сенсато“ ООД, с ЕИК: 200510076 и адрес на регистрация: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади – изток, бл. 15А, вх. Б, ап. 18, представлявано от Петър Петров Петров и Катя Георгиева Константинова.

МЕДЪТ.com e търговско наименование и е собственост на фирма „Сенсато“ ООД.

II. Определения

1.    Сайтът, Интернет магазинът, Интернет страницата, означава уебсайта www.thehoney.shop, който е собственост на МЕДЪТ.com.

2.   Продавач – МЕДЪТ.com е продавач на пчелен мед и пчелни продукти.

3.   Потребител, клиент, купувач означава всяко лице, което разглежда, регистрира се и пазарува от сайта.

4.   Всеки може да разглежда сайта и без да бъде регистриран като потребител.

5.   Доставчик – фирма „Спиди“ АД или друг доставчик.

6.   ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

7.   ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

8. GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 Общ регламент относно защитата на данните.

III. Обхват и предмет на продажби

1.    МЕДЪТ.com предлага за продажба на своите клиенти пчелен мед и пчелни продукти, произведени от различни производители – пчелари. На интернет страницата www.thehoney.shop е публикувана подробна информация за всеки производител. Всички предлагани продукти отговярят на изискванията на българското законодателство. МЕДЪТ.com осъществява собствен стриктен контрол върху пчелните продукти, чрез системата за наблюдение на пчелни кошери „Сенсато“.

2.    Продаваните пчелен мед и пчелни продукти не съдържат:

а) изкуствени механични примеси, които не са пчелен продукт;

б) остатъци от ветеринарномедицински продукти и препарати за растителна защита, изкуствени подсладители, примеси, забранени с чл. 22 и 24 от Закона за пчеларството, както и други препарати и примеси, влошаващи качеството и застрашаващи безопасността на продукта;

в) патогенни микроорганизми – причинители на заболявания на човека, пчелите и пчелното пило.

3. Стойностите за показателите диастазна активност, захари, поленов анализ и хидроксиметилфурфурол (ХМФ) съответстват на българското законодателство.

4. Поради спецификите на суровия пчелен мед и други пчелни продукти, може да има разминаване между визуализацията на продуктите на сайта и действителния им външен вид. Медът променя състоянието си от течно в кристализирало и обратното, без това да оказва влияние на качеството му. Възможно е доставеният мед да бъде в течно или кристализирало състояние, което не се приема като недостатък и не може да бъде предмет на рекламация.

IV. Покупка на пчелни продукти от интернет страницата www.thehoney.shop

1.   Условия

1.1.  Цени:

а) Посочените цени са в български лева с включени всички дължими данъци и такси.

б) МЕДЪТ.com си запазва правото да променя цените на артикулите. Промяната на цените се обявява на Сайта. Възможно е цените да бъдат променяни повече от веднъж.

в) В цената на съответния артикул не е включена цената за доставка. Цената за доставка със „Спиди“ АД е за сметка на Купувача и е според тарифата на куриерската фирма. МЕДЪТ.com прави всичко възможно, за да предложи най-ниска цена за доставка.

1.2.  Начини на плащане

Закупените продукти от интернет страницата се заплащат при доставка на куриера с наложен платеж или в офисите на доставчика. Заплащането е възможно и с банков превод на посочената банкова сметка на фирмата или с биткойни. Заплащането с банков превод и с биткойни се извършва преди изпращане на стоката. Продавачът поема ангажимента да достави закупената стока в рамките на 30 (тридесет) календарни дни.

2.   Доставка

2.1. Всички доставки се извършват от куриерска фирма „Спиди“ АД или друг доставчик, избран от МЕДЪТ.com, освен ако Клиентът не посочи изрично друго. Доставката се извършва до посочен от Купувача, офис на „Спиди“ АД или посочен адрес от Клиента.

2.2. МЕДЪТ.com не носи отговорност за закъснения по вина на доставчика или при форсмажорни обстоятелства.

2.3. В случай че МЕДЪТ.com се забави с изпращането на поръчката, той се задължава да уведоми Купувача за забавянето и да изпрати поръчката само след одобрение от Клиента.

2.4. При условие, че Купувачът не е посочил коректен адрес и/или телефон за връзка или ако на посоченият от него адрес не може да бъде открито лице, което да приеме пратката, МЕДЪТ.com не се задължава да предприема други действия за осъществяване на доставката.

3.   Документи

За закупуване на стоки от интернет страницата е необходимо Купувачът да се идентифицира със своите имена, лични данни и адрес за доставка. При получаване на стока, Купувачът се идентифицира пред доставчика, за да получи закупената стока.

4.   Сключване на договор

Договорът за покупко-продажба се счита за сключен след приемане от МЕДЪТ.com на заявление за покупка от Купувача, което е попълнено правилно. С приемането на заявление за покупка Купувачът се задължава да заплати поръчаната стока, а продавачът да му я предаде в предварително описания вид, качество и количество.

5.   Прекратяване на договор

5.1. МЕДЪТ.com има право да запази акаунтите на своите купувачи в рамките на 5 (пет) години, както и да съхранява личните им данни съгласно ЗЗЛД и GDPR.

5.2. Купувачът има право да поиска закриване на акаунта си. В този случай данните ще бъдат изтрити от системата на МЕДЪТ.com.

5.3. МЕДЪТ.com гарантира защитата на личните данни, които са му предоставени от Купувача. Личните данни ще бъдат използвани за осъществяване на дейността на МЕДЪТ.com свързана с направените от Купувача поръчки и измерване на клиентската удовлетвореност, съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR“).

5.4. Събраните данни няма да бъдат предавани на трети лица под никаква форма, освен когато те са изискани от държавни органи по силата на закон или разпореждане от компетентен съд.

6.   Поддържане на акаунт

Всеки купувач е длъжен да открие свой акаунт, в случай че иска да закупи продукти от Интернет страницата.

Като администратор на лични данни МЕДЪТ.com обработва и съхранява всички лични данни с надлежна грижа и в съответствие със законовите и регулаторни изисквания. Информацията съдържаща лични данни на клиентите се съхранява съгласно изискванията на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 Общ регламент относно защитата на данните (GDPR). Личните данни на клиентите се обработват законосъобразно при наличие на поне едно от условията по чл. 6, пар. 1 от „GDPR“.

7.   Такси

Откриването и поддържането на акаунта е безплатно и клиентите не дължат такси и комисиони.

V. Отчитане

Отчитането на сключените сделки чрез интернет страницата се извършва съгласно българското законодателство и продавачът заплаща всички дължими данъци и такси.

VI. Жалби, спорове, приложимо право

1.    Приложимо право.

Приложимо право е правото на Република България и всички спорове и жалби се уреждат от българското законодателство.

2.   Рекламации.

2.1.  Съгласно ЗЗП Купувачът има право да се откаже от покупката без да дължи обезщетение или неустойка в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване. В такъв случай Купувачът е длъжен да уведоми МЕДЪТ.com по мейл или телефон и да изпрати стоката на посочения от МЕДЪТ.com адрес в срок не по-късно от 14 дни от датата на уведомлението. Стоката се връща по куриер за сметка на Купувача, а МЕДЪТ.com се задължава да възстанови сумата на посочена банкова сметка  в срок от 3 работни дни, считано от датата на получаването й.

2.2. В случай, че Купувачът установи, че е получил стока, която не отговаря на поръчаната от него, ако има разминаване в описанието на продукта с действителния такъв или има дефект, който не е изрично описан, както и ако исканата цена не съответства на предварително договорената, Купувачът има право да върне стоката на МЕДЪТ.com, след като го уведоми по имейл или телефон за констатираното несъответствие. В този случай Купувачът изпраща стоката по куриер на „Спиди“ АД на посочения от МЕДЪТ.com адрес. Разходите за куриерската услуга са за сметка на МЕДЪТ.com.

2.3. В случай на връщане на стока, включително и неописани по-горе, Купувачът е длъжен да я върне в добър търговски вид, заедно с придружаващите я документи – стокова разписка, фактура и др. При неизпълнение на това условие МЕДЪТ.com си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

2.4. МЕДЪТ.com има право да предложи и други форми на компенсация на своите купувачи при възникнали рекламации, като ваучери за намаление или отстъпки, замяна с други стоки, безплатна доставка и др. В такива случай Купувачът има правото да избере начина за разрешаване на рекламацията.

3.    Спорове

Всички възникнали спорове между МЕДЪТ.com и крайни клиенти, доставчици, спедитори или други контрагенти ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на МЕДЪТ.com съобразно българското законодателство.

VII. Комуникация

МЕДЪТ.com осъществява комуникация със своите клиенти посредством имейл, телефон или друг вид средство за комуникация.

VIII. Промени в общите условия

При промени в настоящите общи условия, МЕДЪТ.com уведомява своите клиенти посредством интернет страницата си.

IX. Допълнителни разпоредби

1. Интернет страницата www.thehoney.shop и цялото й съдържание като текст и снимки, са собственост на МЕДЪТ.com. Всяко копиране и използване без изричното съгласие на МЕДЪТ.com са забранени.

2. МЕДЪТ.com си запазва правото да променя текстове, снимки, дизайн, рекламни банери и други елементи на интернет страницата www.thehoney.shop по всяко време.

3. МЕДЪТ.com не дава гаранция за точността и верността на предоставената информация на интернет страницата. Търсенето на отговорност за понесени вреди, директно или косвено чрез ползването на този сайт се изключват. При пренасочване от този към други сайтове МЕДЪТ.com не носи отговорност, както и за предоставената от тях информация.

4. МЕДЪТ.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите общи условия при настъпване на обстоятелства, които МЕДЪТ.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди: случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услугите извън контрола на МЕДЪТ.com, както и форсмажорни обстоятелства.

5. МЕДЪТ.com гарантира на своите клиенти, че изпълнявайки своята дейност ще търси винаги защита на техния интерес, а при възникване на спорове, те ще бъдат уреждани при спазване на българското законодателство и при взаимно разбирателство и доверие.

6. Интернет страницата www.thehoney.shop е предназначена за реклама и продажба на пчелни продукти. Информацията е предоставена за информационни цели, не трябва да се тълкува като здравен съвет или медицинска рецепта и по никакъв начин не следва да се счита за заместител на консултация с лекар или фармацевт.

7. МЕДЪТ.com осигурява на всички свои клиенти информация във връзка с обработването на лични данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните („GDPR“). При необходимост МЕДЪТ.com обновява предоставяната информация, като най-актуалната може да бъде намерена на интернет страницата www.thehoney.shop. С потвърждаване на поръчката, клиентът декларира, че е получил и се е запознал с информацията.

X. Заключителни разпоредби

Настоящите общи условия са изготвени съгласно действащото законодателство на Република България и Европейския съюз, съобразени са с Регламент (ЕС) 2016/679 Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), както и са в съответствие с приложението „Информация във връзка с обработването на лични данни съгласно Общия регламент за защитата на данните“ и са в сила от 14.05.2018 г.